Същност на българите (Sastnostnabalgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.82. Древна Рилска школа

 

Анотация:

Информацията за Древната Рилска школа е твърде оскъдна. Съществуват откъслечни сведения за човешки същестна с висока духовност по древните българските земи, когато от Египет като Долната земя са идвали на поклонение на Горната земя – България; погребението в Странджа на княгинята, последователка на Бастет и др.
Представени са някои предполагаеми следи от Древната Рилска школа на физическо/материално ниво.

Постановка на проблема

Приемаме, че Космосът съществува обективно и независимо от човешкото ни съзнание. Планетата Земя, заедно с всички земни системи, в това число и обитаващите я растителни и животински видове, включително и вида Хомо сапиенс, са неделима част от Космоса.
От това произтичат няколко следствия:
- ние, човешките същества, сме космически същества, пребиваващи на планетата Земя, но сме ограничени в тримерното пространство и линейното време; връзката ни с Космоса е прекъсната;
- нашата човешка отговорност е преди всичко пред Космическите закономерности - на земята ние битуваме по-малко от 100 години, а в Космоса вероятно съществуваме много милиони години;
- всяко отделно явление на планетата Земя съдържа своя първопричина в Космоса.
Следователно, физическото съществуване на Древната Рилска школа би следвало да се разглежда като обусловено от Космоса и е било прекратено по причини, също произтичащи от Космоса.

 

Съществата в Космоса

Към момента са ни известни някои космически същества от различни Космически цивилизации:
1. Във физически или етерни тела:
- хуманоиден вид – „зелени човечета”, „сивите” и др.
- наподобяващи някои животински видове – богинята Хатор (крава) и други животни от древен Египет, богинята Бастет (котка), някои богове от Индия (слон) и др.
- наподобяващи земноводи и др.
2. В астрални тела:
- „човешки същества” след земната им смърт;
- ангели, архангели и др.
3. В ментални тела – проявления във вид на светещи сфери и др.
От друга страна е известно, че различни Космически цивилизации са правили многократно опити за „засаждане” на разумни същества на планетата Земя чрез свои „продукти” в продължение на много милиони години, но вероятно на физическо ниво сме оцелели само ние с тела (генотип) от вида Хомо сапиенс.

Обобщаваме информацията, с която разполагаме за Древната Рилска школа  

1. Доколкото ни е известно, тя се появява с възникването на човешката общност и е значително по-стара от тази в Шамбала, Индия.
Според Петър Дънов „На Рила се намира най-старата окултна школа в света. Там има недостъпни места. Хималаите са по-нови планини. От Хималаите идват адепти да се учат в Рила. В Рила се намира най-старият институт. Посветените от Хималаите идват да се учат от скритите за човешки очи от големите библиотеки на Рила. На Хималаите също има Школа, но на Рила е най-старата школа в света. Там съществата, които обичат тази школа са в ефирни, етерни тела. На Рила са складирани знания. Културата на Египет, културата на Индия се е развивала от невидимите библиотеки на Рила“ [Beinsa.bg/chronology:].
Все пак би следвало да има и проявление на физическо/материално ниво.
2. Приемаме, че учителите от Рилската школа са притежавали високо духовно ниво и са поддържали непосредствен контакт със своите Учители от Космоса.
3. Учителите от Космоса вероятно са принадлежали към Йерархията на Троичността, която е създала живота на планетата Земя, в това число и съвременните човешки същества и в частност българите.
4. Разглеждаме два сценария за възникването на живота на планетата Земя:
- „естествен” продължителен процес, ръководен от Йерархията на нашите Създатели, чрез създаване на подходящи условия за живот на планетата Земя, „засаждане” и усъвършенстване на живи организми от едноклетъчни и през многоклетъчни до човешки организъм. Според съвременната наука еволюцията на този процес е имал случаен характер и е продължил повече от 4 милиарда години; като резултат сега наблюдаваме единен генетичен апарат на всички живи организми на планетата Земя;
- опити за „внедряване на свои продукти” от различни Космически цивилизации във вече съществуващите подходящи условия за живот на планетата Земя.
Приемаме, че ние, българите, сме продукт на първия сценарий, от което следва,че учителите от Рилската школа би следвало да произтичат от този сценарий и да поддържат контакт с представители от Йерархията на нашите Създатели.

 

Ударът

Да се опитаме да си представим събитията от онова време (доколкото ни е известно преди около 5-6 хил. години). Пристигат представители на Космическа цивилизация със свои космически кораби. Те търсят съдействие от Рилската школа за „внедряване на свой продукт” – хуманоид с гигантски размери. Защо търсят съдействие от Учителите от Рилската школа? Един от възможните отговори би могъл да бъде, че тогава те са „отговаряли” за живота на планетата Земя, а Шамбала поема някои от тези функции по-късно. Допускаме, че Учителите от Рилската школа след консултации с Учителите от Йерархията на нашите Създатели отказват съдействие (съгласие). Една от възможните причини би могла да бъде внасяне на чужд (несвойствен за планетата Земя) генетичен апарат с неясни последици за живота на планетата Земя. Освен това би могло да се предположи и вариант, че чрез една успешна аклиматизация на хуманоида си, те са целели колонизация на планетата Земя – бъдещо преселение на техни същества на нашата планета поради наличие на някакви проблеми при тях. (Бихме могли да предположим, че от Космоса  не се толерира преселение на друга планета като изход от съществуване на проблеми, т.е. след като съответната цивилизация е създала проблеми на собствената си планета и не е била в състояние да ги реши, то евентуално прехвърляне на друга планета би могло след време отново да породи подобни проблеми. От тук можем да преценим реалността на някои твърдения, че ако направим планетата Земя негодна за обитаване, то е възможно преселение на човешки същества друга планета.)
От друга страна, доколкото ни е известно, в Космоса не се допускат самостоятелни действия. И така представителите на въпросната Космическа цивилизация са останали недоволни от това решение на ръководството на Рилската школа и са се „оплакали” в Космическото Представителство, към което вероятно е принадлежала и планетата Земя. Тези същества са успели да „убедят” Представителството в своята правота и във вредата от решението на нашите Учители. Следва съгласие за физическо унищожаване на Рилската школа от въпросната цивилизация. Можем само да гадаем дали Учителите от Йерархията на нашите Създатели са имали време за някаква реакция като извеждане на своите ученици от опасната зона както е станало например преди потопяването на Атлантида. Така или иначе след тези действия Представители от Йерархията на нашите Създатели успяват да внесат яснота в Представителството. За същността на тази Космическа цивилизация можем да съдим от последствията, които са ни известни: техните кораби са унищожени, а самата тяхна цивилизация по-късно се е самоунищожила.

          
Оръжията

Не разполагаме с информация за използваните оръжия, но можем да съдим за тях по характера на оставените кратери. Оръжията, с които човешкото общество разполага на планетата Земя, създават поражения, които имат точков характер – образува се кратер, около който се изхвърля определено количество материал от ударната вълна. При всички кратери тук липсва изхвърлен материал, т.е. действали са с енергийни оръжия, които вероятно са изпарявали материята в зоната на взрива (удара). А някои кратери говорят, че ударите е възможно да не са били само точкови.
Основните удари над Рилските езера вероятно са нанасяни по вертикала (отгоре) или под слаб наклон, т.е. атакуващото оръжие е било над обекта. Но има удари, които са нанасяни по хоризонтала или близък до хоризонтала ъгъл, т.е. унищожителят е „стрелял” от упор.
Дълбочината и ширината на кратерите говорят за различна сила и характер на всеки отделен удар, т.е. при едни удари се е целяло унищожение на построеното над земята (например около Новата хижа), а при други целта е била проникване в дълбочина – вероятно за унищожаване на подземни съоръжения (например „Окото”).

          
Имената на езерата са свързани с някои специфични външни особености.

Някои технически данни [bg-tourinfo].

Название
Височина
Площ
Дълбочина
Първото езеро – Сълзата
2535 м.
 7 дек.
  4.5 м.
Второто езеро  – Окото
2440 м.
68 дек.
37.5 м.
Третото езеро  – Бъбрека
2282 м.
85 дек.
28    м.
Четвъртото езеро – Близнака
2243 м.
91 дек.
27.5 м.
Петото езеро  – Трилистника
2216 м.
26 дек.
  6.5 м.
Шестото езеро – Рибно езеро
2184 м.
35 дек.
  2.5 м.
Седмото езеро – Долното езеро
2095 м.
59 дек.
11    м.

          
Петър Дънов за Седемте Рилски езера

Според Петър Дънов „Седемте Рилски езера, това са Седемте очи на Планетата, седемте полета. Техните названия са следните (в превод от древния ватански език, на който Беинса Дуно или Петър Дънов – Учителя, е давал наименованията на своите ученици – „Голямата почивка”):
1. Първото езеро, Махарази, означава физическия свят.
2. Второто езеро, Ел Бур, „Бог е Силният”, е „Езерото на опитностите”, означава нисшата област на Астралния свят.
3. Третото, Балдер-Дару, „Този, който дава Благата”, означава висшата област на Астралния свят.
4. Четвъртото – Близнакът, означава Умствения свят.
5. Петото езеро – Махабур, „Големият”, означава Причинния свят.
6. Шестото езеро – Сърцето, означава състояние на Нирвана или Будическия свят.
7. Седмото езеро – Шемхаа, „Главата”, означава Божествения свят” [Petardanov:].

 

И така да преминем към разглеждане на някои вероятни следи от поражения, останали през хилядолетията във вид на кратери. Следват фотографии от района на Рилските езера, направени от автора.

Хижа „Рилски езера”


Илюстрация № 1
Поглед към хижа „Рилски езера” горе отдясно.

Хижа „Рилски езера”


Илюстрация № 2
Поглед към хижа „Рилски езера” горе отляво. Вероятно ударът е бил в най-ниската точка – водата.

 

В района на хижа „Рилски езера”


Илюстрация № 3
Кратерът се намира на около 200 м. северно от хижа „Рилски езера”

В района на хижа „Рилски езера”


Илюстрация № 4
Кратерът се намира на около 250 м. северно от хижа „Рилски езера”
Северно следват и други кратери, които не са фотографирани.

Езеро Седмото (Долното).


Илюстрация № 5
Езеро Седмото (Долното). Ударната вълна е оформила скалите вдясно във вид на част от цилиндър (дъга). Височината на насипа от най-ниската точка (водата) до върха му е 50 м., а от там до върха на скалата има още 50 м. или общо 100 м.

Езеро Рибното

 
Илюстрация № 6
Езеро Рибното. Вероятно единственото естествено езеро.

 

Езеро Трилистника


Илюстрация № 7
Езеро Трилистника

 

Харамията


Илюстрация № 8
Харамията. Фронтален поглед. Ударната вълна е оформила скалите във вид на част от цилиндър (с профил на дъга). Вероятно ударът е линеен и е нанесен върху скалата “от упор” – под малък ъгъл над хоризонтала. От основанието на скалата до най-висока точка на насипа са 50 м., а от там до самия връх има още 81 м.

 

Езеро Близнака


Илюстрация № 9
Езеро Близнака. Общата денивелация е 328 м., от които насип около 100 м. и скали около 228 м.

Езеро Бъбрека


Илюстрация № 10
Езеро Бъбрека. Максимална денивелация около 190 м.

 

Езеро Окото


Илюстрация № 11
Езеро Окото. Очертани концентрични кръгове от няколко хоризонтала. Денивелация над 70 м. при северозападен склон и около 231 м. при югозападен склон.

 

Езеро Сълзата


Илюстрация № 12
Езеро Сълзата

 

Обобщение
Представени са някои предполагаеми следи от Древната Рилска школа на физическо/материално ниво.

Източници:
Beinsa.bg/chronology: Спомени на Николай Каллертс (Латвия): Новото учение. URL: https://beinsa.bg/chronology.php?id=1763
bg-tourinfo: URL: www.bg-tourinfo.com/rila_lakes.htm
Petardanov: Екскурзия на Витоша на 9 юни 1941 г. URL: https://petardanov.com/topic/9590-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-9-%D1%8E%D0%BD%D0%B8-1941-%D0%B3/

 

Назад към:  Начало  или  Съдържание