Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция .

3.5.6. Лерна, VІ-ІІ хил. пр.н.е.

 

Анотация
Използването на родови троични знаци – знаци на българите, за периода VІ-ІІ хил. пр.н.е, показва/онагледява, че Лерна е била обитавана от българска общност. Гръцко участие не се забелязва.

Съдържание:
Лерна на Пелопонес, карта                                Илюстрация №   1
Керамика                                                              Илюстрация №   1 - Илюстрация №  12
Печати                                                                  Илюстрация № 13 - Илюстрация №  17
Мотиви                                                                  Илюстрация № 18 - Илюстрация №  29

                                                                 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Лерна (Гърция).

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Лерна (Lerna) e историческа местност в класическа Гърция, известна със своими извори и бивше езеро недалеч от источния бряг на Пелопонес, на юг от Аргос, недалеч от съвременното селище Мили. Карстовите извори са се съхранили до съвремието, докато езерото намалявало до ХІХ в до размерите на лагуна , а след това пресъхнало [Лерна].

 Илюстрация № 1
Лерна на картата на Релопонес [Pelopones:].

Керамика, VІ-ІІ хил. пр.н.е.

Лерна, 5800–5300 г. пр.н.е.

 
Илюстрация № 1
Лерна ІІ. Среден неолит, 5800–5300 г. пр.н.е. Оформление Урфинис. Гърловиден съд [Lesson 2:, Neolithic_Greece:]. (Поредица от знак Т.27.б един в друг с частично препокриване.)

Урфинис (Urfirnis). Съдове ръчна изработка. Целият съд е покрит с полулъскав разтвор, вариращ от червено-кафяво до черно. Основно са открити в Беотия, но се простират на север до долината на Сперчей (Spercheius) и на юг до Арголида. Неустановено датиране, но в Беотия приключват преди появата на "Минийските" съдове [Urfirnis:].

Лерна, 2650-2150 г пр.н.е.

 
Илюстрация № 2
Лерна, украсен аскос, керамика, 2650–2200/2150 г пр.н.е. [Lerna_III:]. (На гърлото на съда: поредица от знак Т.27.а един до друг.)

Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е.


Илюстрация № 3
Керамичен съд, Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. [Jeremy Rutter 1995:]. (Поредица от знак Т.27.а с препокриване и знак Т.27.б с препокриване.)

Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е.

 
Илюстрация № 4
Лерна, церемониален съд за пиене (мотиви), керамика 2200-2000 г. пр.н.е. [Lesson 8:].  (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзагообразна линия.)

Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е.


Илюстрация № 5
Лерна,   Груб съд за готвене с врязвания, керамика 2200-2000 г. пр.н.е. [Lesson 8:]. (Две поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б, разположени зигзагообразно,  с успоредни на рамената линии.)

Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е.


Илюстрация № 6
Лерна, тъмно полиран флакон, керамика, 2200-2000 г. пр.н.е. [Lesson 9:]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо и с щриховка.)

Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е.


Илюстрация № 7
Фрагмент, съставен от четири ръчно изработени парчета. Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. [Jeremy Rutter 1995: Plate 18]. (Поредици от знак Т.7.)

Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е.


Илюстрация № 8
Лерна, керамика, тъмно върху светло. Купа с висока основа, 2200-2000 г. пр.н.е. [Lesson 8:]. (Преден план - поредица от знаци Т.27.б щриховани; горе на гърлото - поредица от знаци Т.27.а щриховани.)

Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е.


Илюстрация № 9
Лерна, керамика, тъмно върху светло. Делва с тясно гърло, 2200-2000 г. пр.н.е. [Lesson 8:]. (Преден план - поредица от знаци Т.27.б един в друг и с щриховка; горе на гърлото - поредица от знаци Т.27.а щриховани.)

Лерна, 2000-1550 г. пр.н.е.


Илюстрация № 10
Средна Елада, 2000-1550 г. пр.н.е. Матово-рисувана керамика от Лерна [mycenaean: Matt-painted ware from Lerna, Lerna-HOL:]. (Най горе е изобразена поредица от по три знака Т.27.а един в друг; под нея – поредица от знаци Т.27.а един в друг; още по-долу - поредица от по три знака Т.27.б един в друг и най-долу - три знака Т.27.а един в друг.)

Лерна, 2000-1500 г. пр.н.е.


Илюстрация № 11
Керамика, матово оцветен варел, 2000-1500 г. пр.н.е. [Lesson 9:]. (Изображенията са по модел на знак Т.27.в – в центъра са щриховани, вляво - един в друг.)

Лерна, 2000-1500 г. пр.н.е.

 
Илюстрация № 12
Керамика, светло върху тъмно, матово оцветена делва, 2000-1500 г. пр.н.е. [Lesson 9:]. (Поредица от знак Т.27.б един в друг.)

Печати, ІІІ-ІІ хил. пр.н.е.

Лерна, 2650-2150 г. пр.н.е.

   
Илюстрация № 13
Лерна, видове печати, 2650–2200/2150 г. пр.н.е. [Lerna_III:, Early_Bronze:]. (Вляво: крачетата на насекомо по модел на знак Т.11 един в друг (сравни с герба на Израел – менора, седемсвещник – поредица от знак Т.9 един в друг), двете задни крачета наподобяват хасти; вдясно: изображението е по модел на знак Т.27.д и се състои от четири знака Т.13 и др.)

Лерна, 2650-2150 г. пр.н.е.

 
Илюстрация № 14
Лерна, отпечатъци, 2650–2200/2150 г. пр.н.е. [Lerna_III:]. (Изображението е по модел на знак Т.27.д и се състои от знак Т.27.а и др.)

Лерна, 2650-2150 г. пр.н.е.


        
Илюстрация № 15
Лерна, глинени отпечатъци от печати, Ниво ІІІ (в Къщата на плочките) с геометричен рисунък, 2650-2150 г. пр.н.е. [Early_Bronze:, Lerna-Fig:]. (Първото изображение е по модел на знак Т.27.д и се състои от знак Т.2 и др.; второто -комбинация от три знака Т.2; третото и четвъртото - комбинация от знак Т.13 и три знака Т.24; петото – знаци Т.13.)

Лерна, 2650-2150 г. пр.н.е.


Илюстрация № 16
Лерна ІІІ, отпечатък, 2650-2150 г. пр.н.е. [Seals and sealings: Pl 129]. (Изображението е по модел на знак Т.27.д един в друг в кръст.)

Лерна, 2200–2000 г. пр.н.е.


Илюстрация № 17
Лерна ІV, печат, 2200–2000 г. пр.н.е. [Seals and sealings: Pl 130]. (Два срещуположни знака Т.2 („Оръжие на боговете“) и напречна линия между тях.)

Мотиви, ІІІ хил. пр.н.е.


Илюстрация № 18
Версии на черно върху бяло, къси диагонали, мотиви, открити в Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. [Jeremy Rutter 1995: 519, 522]. (Знак Т.7 с двойна средна линия.)


Илюстрация № 19
Версии на черно върху бяло, къси диагонали, мотиви, открити в Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. [Jeremy Rutter 1995: 522]. (Комбинация от знак Т.7 с двойна средна линия по модел на знак Т.27.д.)
http://www.ascsa.edu.gr/pdf/uploads/Rutter.pdf


Илюстрация № 20
Версии на бяло върху черно, паралелни ели, мотиви, открити в Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. [Jeremy Rutter 1995: 617]. (Поредици от знак Т.27.а един в друг.)


Илюстрация № 21
Версии за тъмно върху бяло, паралелни ели, мотиви, открити в Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. [Jeremy Rutter 1995: 587]. (Поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б един в друг в кръст.)


Илюстрация № 22
Мотиви, версии за черно върху бяло, противоположни диагонали, открити в Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. Всеки мотив от тази декоративна категория е съставен от група паралелни диагонални линии [Jeremy Rutter 1995: 530]. (Поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг и с успоредни на рамената линии.)


Илюстрация № 23
Мотиви, версии за черно върху бяло, противоположни диагонали, щриховани, открити в Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. [Jeremy Rutter 1995: 533]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг и с успоредна на рамената щриховка.)

                                                           

Илюстрация № 24
Мотиви, версии за черно върху бяло, открити в Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. [Jeremy Rutter 1995: 533]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг и с щрихована успоредна на рамената двойна линия.)


Илюстрация № 25
Мотиви, версии за черно върху бяло, триъгълници, открити в Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. [Jeremy Rutter 1995: 557]. (Варианти на поредици от знак Т.27.а (единичен и един в друг) и знак Т.27.б (единичен и един в друг) и в зигзагообразна линия.)


Илюстрация № 26
Мотиви, версии за черно върху бяло, триъгълници, щриховка на кръст, открити в Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. [Jeremy Rutter 1995: 549]. (Поредица от знак Т.27.а с двойна щриховка и знак Т.27.б с двойна щриховка в зигзагообразна линия.)


Илюстрация № 27
Мотиви, версии за черно върху бяло, щриховка, открити в Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. [Jeremy Rutter 1995: 590]. (Поредици от знак Т.27.а с препокриване и знак Т.27.б с препокриване..)


Lerna28-Ill.D-23_13-6.jpg
Илюстрация № 28
Мотиви, версии за черно върху бяло във форма Lozenge, открити в Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. [Jeremy Rutter 1995: 580]. (Знак Т.27.а, сдвоен, с щрихиовка и знак Т.27.б, сдвоен, с щриховка един срещу друг (лента) по модел на знак Т.27.в)

Формата Lozenge обикновено се свързва с диаманта - фигура ромб. Тази фигура често се използва като декорация на керамика, текстил, бижута и др. [Lozenge:].

 
Илюстрация № 29
Долна повърхност, мотиви, открита в Лерна, 2200-2000 г. пр.н.е. [Jeremy Rutter 1995: 530]. (Знак Т.27.г (знак Т.27.а и знак Т.27.б един срещу друг в хоризонтален план) с успоредни на рамената линии и три вертикални линии между тях, всичко в кръг.)

Обобщение:
Използването на родови троични знаци – знаци на българите, за периода VІ-ІІ хил. пр.н.е, показва/онагледява, че Лерна е била обитавана от българска общност. Гръцко участие не се забелязва.

Използвани знаци:
Т.2, Т.7, Т.11, Т.13, Т.24, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.в, Т.27.г, Т.27.д

зточници:
Лерна: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
Early_Bronze: URL: http://www.academia.edu/9493165/Anth.245_Ppt._lecture-9_Early_Bronze_Age_Aegean_Part-1_Early_exploration_geographic_setting_subsistence_chronology_and_overview_of_multiple_aspects_of_Early_Helladic_I_II_and_III_in_mainland_Greece_Anth.245_Mediterranean_Area_by_G._Mumford_Rev._2017_
Jeremy Rutter 1995: Jeremy B. Rutter. A Preclassical Site in the Argolid. Volume III. The pottery of Lerna. The American School of Classical Studies at Athens, 1995. URL: http://www.ascsa.edu.gr/pdf/uploads/Rutter.pdf
Lerna_III: URL: https://www.dartmouth.edu/~prehistory/aegean/wp-content/plugins/flash-album-gallery/flagframe.php?i=11&f=photo_blog&h=480
Lerna-Fig: URL: http://etheses.whiterose.ac.uk/10342/1/517754.pdf
Lerna-HOL: URL: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=24832
Lesson 2: URL: http://www.dartmouth.edu/~prehistory/aegean/?page_id=461
Lesson 8: URL: http://www.dartmouth.edu/~prehistory/aegean/?page_id=652
Lesson 9: URL: http://www.dartmouth.edu/~prehistory/aegean/?page_id=819
Lozenge: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Lozenge
mycenaean: URL: http://www.hartzler.org/cc307/mycenaean/
Neolithic_Greece: URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_Greece
Pelopones: URL: http://www.maicar.com/GML/MapGreece.html

Seals and sealings: URL: http://www.ascsa.edu.gr/pdf/uploads/hesperia/147579.pdf

Urfirnis: URL: http://ceramica.wikia.com/wiki/Urfirnis

Назад към:  3.5.6. Пелопонес - Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание