Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
 

3.5.42. Китай-писменост, V хил. пр.н.е.- съвремие

 

 

Анотация: В темата е показано (онагледено) използването на троични знаци и преди всичко на  разновидност Т.11 – знак на рода Дуло, в китайската писменост от Неолита до нашето съвремие.

 

Съдържание:

Неолит, V-ІІ хил. пр.н.е.

Писмени знаци върху кост за гадаене, ХVІІІ/ХІV (ХІІ/ХІ) в. пр.н.е.

Писмени знаци през епохата на бронза, ХVІІ-ІІІ в. пр.н.е

Писмени знаци за печат

Големи писмени знаци за печат, ХІІ-ІІІ в. пр.н.е.

Малки писмени знаци за печат, 221 г. пр.н.е.-

Примери за използване на някои троични знаци

Съвременност

Таблица с варианти на разновидност Т.11

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак Тангра. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на разновидност Т.11 – владетелски знак на рода Дуло, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Китай.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

 

Неолит, V хил. пр.н.е.

Някои от използваните троични знаци по време на неолита в Китай са представени в тема: 3.5.42. Китай-неолит. Тук ще покажем само една от таблиците със знаци от неолита.

По време на разкопките на обекти като Банпо (близо до гр. Сиан), Цзянчжай, Линкоу и Янтоу (недалеч от гр. Линтун), Улоу (близо да гр. Чанъан), Сине (близо до гр. Геян) и Лицзягоу (близо до гр. Тунчуан) са открити нарези по керамика [Мин:].

 

Илюстрация № 1

Нарези върху керамика,открити в Банпо,Цзянчжай, Линкоу, Янтоу, Улоу, Сине, Лицзягоу,4770 г. пр.н.е. [Мин:]. (Ползвани троични знаци:втори ред - комбинация между Т.27.а и Т.27.б като „S” вариант, Т.2; четвърти ред - Т.11, комбинация от прав иобърнат вариант на знак Т.11 („мълния”), знак Т.9 (Т.11) обърнат вариант снапречна линия както при Т.4; „глаголически Азъ”, Т.27.б; пети ред - Т.9, комбинациямежду Т.27.а и Т.27.б като „S” и „Z” варианти; шести ред -усложнени комбинации с Т.13, усложнена комбинация с Т.2, Т.7; осми ред -комбинация между Т.27.а и Т.27.б като „Z” вариант, Т.27.б. и др.)

 

Писмени знаци върху кост за гадаене, ХVІІІ-ХІІ в. пр.н.е. [jiaguwen:], 1200-1050 г.пр.н.е. [Oracle bone script:].

Няколко цитата:

Най-старата китайска писменост, която може да бъде класифицирана катописмен документ, са писмени знаци за гадаене върху части от кости и черупки накостенурка. Те представляват добре развита система за писане, засвидетелстванапрез късната династия Шан (1200–1050 г. пр.н.е.) [Oracle bone script:]. Тези надписи върху черупки и кости сасе съставяли по време на гадателни ритуали, водени от владетелите [Китайски йероглифи] (Това е интересен момент от гадаенето, към който ще се върнем по-късно). Само около 1400 от известните 2500 известни логограми от писмени знаци за гадаене върху кост се отъждествяват с по-късникитайски йероглифи и така да бъдат разчетени от палеографите. Писмеността Шан е пряк прародител насъвременните китайски писмени знаци. Тя също е най-старият член и прародител на Китайската фамилия от писменизнаци [Oracle bone script:].

Други източници предлагат различна датировка, например от около ХVІІІ в.пр.н.е. до около ХІІ в. пр.н.е. [jiaguwen:].
Намерени са общо 160 000 парчета черупки накостенурки и кости на животни с древни надписи. Някои от тях са добре запазени,други са малки парчета без надписи. Като вид, йероглифите върху тях са около 4000, от тях 3000 вече саизследвани от експертите. От тези надписи, експертите научават за политиката,занаятчийството, културата и други сфери на тогавашното общество [Китайскийероглифи].

 

Династия Шан, 1600-1046 г. пр.н.е.

Династия Шан или Ин (Shang Dynasty или Yin Dynasty) съгласно традиционнатаисториография е управлявала в долината на Жълтата река (Yellow River) през ІІ хил. пр.н.е., наследявайки династията Ся (Xia Dynasty) и е била последвана от династията Джоу (Zhou Dynasty). Известни са три варианта за нейното управление: 1766-1122 г. пр.н.е., 1600-1046 г. пр.н.е. и 1556-1046 г. пр.н.е.[Shang_Dynasty:]. (Ние приемаме средниявариант.)

Илюстрация № 2

Карта на династия Шан, 1600-1046 г. пр.н.е. [Shang_Dynasty:].

 

Илюстрация № 3

Писмени знаци върху гадателни кости, около 1500 г. пр.н.е. [Chinese_character:].

 

Илюстрация № 4

Писмени знаци за гадаене върху  волска лопатка от времето на династия Шан, музей Linden, Щутгарт, Германия [Oracle bone script:]. (Виждат се няколко варианта на знак Т.11 – знак на родаДуло.)

 

Илюстрация № 5

Графично изображение на един от инските надписи - най-ранната писменост на предците на съвременните китайци - „гадателни надписи” (Цзя Гу-вен) [Юрковец:].

 

Илюстрация № 6

Сходство между критското линейно писмо от тип А и Б и знаци от гадателникости.

Инското писмо икритското писмо са писани с еднакви знаци и в едно и също време: ХV-ХІ в.пр.н.е. в Китай и ХV-ХІІІ в. пр.н.е. в Крит. Логично е да се предположи, че иезикът е бил един и същ. Културата на Евразия и Средиземноморието имат единнадревна основа [Юрковец:]. (Да уточним, чевероятно Критското писмо е вид писменост с конкретно информационно съдържание,а при знаците от гадателните кости преобладават идеограми и пиктограми, коитоимат по-голямо информационно съдържание. А и двете системи произхождат отзнаците, използвани по време на неолита с още по-високо информационносъдържание във сравнение със всички по-късни писмени системи.)

 

Писмени знаци през епохата на бронза, ХVІІ-ІІІ в. пр.н.е.

Китайскитеписмени знаци през епохата на бронза, вариант на Китайските писмени знаци, савърху камбани и трикраки котли от династията Шан до династията Джоу и дажепо-късно [Chinese Bronze inscriptions:].

 

Илюстрация № 7

Китайски писменизнаци от епохата на бронза, 825 г. пр.н.е. [Chinese Bronze inscriptions:]. (Виждаме различниварианти троични знаци и по-конкретно знак Т.11.)

 

 

Писмени знаци за печат

Писмените знациза печат са вид древен стил на Китайската калиграфия. Създадени са по време надинастията Джоу (Zhōu dynasty), развили са се при Воюващите държави (Warring State). По време на династията Цин (Qin dynasty) писмените знаци за печат са били стандартизирани и приети като официалниписмени знаци за целия Китай. През династията Хан (Han dynasty) все още са били широко използвани за декоративно гравиране и за печати(за имена, лични и владетелски печати). Днес болшинството от китайците не са всъстояние да прочетат писмените знаци за печат, поради което те обикновено сеизползват при изработка на печати и при калиграфия.

Използват се двепонятия за „Писмени знаци за печат”: „Големи писмени знаци за печат” (Dàzhuàn) и „Малки писмени знаци за печат” (Xiǎozhuàn), по-късно наричани просто „Писмени знаци за печат”. [Seal_Script:].

 

Големи писмени знаци за печат, ХІІ-ІІІ в. пр.н.е.

Понятието Големиписмени знаци за печат или Широки писмени знаци за печат (на китайски Dàzhuàn) се отнася за Китайски писмен стил отпреди династията Цин. В по-тесенсмисъл това понятие се свързва с писането в Западната ипо-ранната Източна династия Джоу, а в по-широк - включва и писмените знаци отгадателните кости. Терминът е в контраст с името на официалните писмени знациот династията Цин, които често са наричани Малки или По-малки писмени знаци (Xiǎozhuàn,също наричани Писмени знаци за печат). Учените често избягват използването натези понятия и свързват писмените знаци с техния произход или начин наизобразяване [Large_Seal_Script:].

Големиписмени знаци за печат [Bronze script characters:] (калиграфия), възникнали през ХІІ в. пр.н.е. и развити през времето надинастия Zhou dynasty, ХІІ в.-256/255 г. пр.н.е. [dazhuan:].

 

Малки писмени знаци за печат, 221 г. пр.н.е.

Терминът Малки писмени знаци за печат (SmallSeal Script) или По-малки писмени знаци за печат(Lesser Seal Script) еархаична форма на китайска калиграфия. Тя е била уеднаквена (стандартизирана)от Li Si, първи министър при управлението на Първия император на Китай Цин Шъ ХуанДи (Qin Shi Huang, 259-210 г. пр.н.е.) иобявена за употреба по време на първата императорска династия на Китай Цин (Qin Dynasty) [Small seal script:].

Илюстрация № 8

Малки писменитезнаци за печат, с някои разновидности, са били популярни през периода 500-200г. пр.н.е. През 221 г. пр.н.е. династията Цин обединява Китай като стандартизираписмените стилове и мерки [Small seal script:]. (На първи ред – комбинация от прав и обърнат вариантна знак Т.11, позната като „оръжие на боговете” - „мълния” (4) и два знака Т.11един в друг (6 и 11); втори ред – комбинация от два знака Т.11 един до друг сдопълнения (2); трети ред – Т.11 с допълнения (4 и 8); четвърти ред – Т.11 (1 –подобен вариант на знак Т.11 по-късно във времето се явява като родов знак приедин от внуците на Чингизхан по линия на първия му син в Генеалогичнатаблица на рода Чингизхан [Nyamaa 2005: 83].), Т.11 с допълнения (3), комбинации от два знака Т.11 един до друг сдопълнения (5 и 9)

Древниписмени знаци за печат [Bronze script characters:] (калиграфия), писменост,стандартизирана при династията Цин (Qin dynasty, 221–206 г. пр.н.е.) и широко използвана по време на династията Хан (Han dynasty, 206 г. пр.н.е.–220 г.) [Seal_Script:].

 

Илюстрация № 9

Каменна плочка с 12 малки писмени знака за печат, династия Цин (221-206 г. пр.н.е.).

Дванадесетте писмени знака на тази плочка върху керемиденочервен под потвърждават успеха на Първия император за възкачване на трона след обединяването на страната [stone_slab:]. (На някои от 12 малки печата са използвани троични знаци.)

 

 

Западен Хан, 206 г. пр.н.е.-9 г.

 

Илюстрация № 10

Бронзов печат от Западен Хан [XuzhouMuseum:]. (Долу вдясно: Т.11 – знак на рода Дуло с линия в долния край.)

 

 

Примери за използване на някои троични знаци

1. Използване на разновидност Т.11 - знак на рода Дуло, един в друг (на няколко нива, етажа)

1.1. Писменост от епохата на бронза

 

Илюстрация № 11

Бронзов съд, 1000 г. пр.н.е. [bronzen-pot:].

 

Илюстрация№ 12

Писмени знаци върху бронзовия съд [Bronzeware script:]. (Комбинацияот два знака Т.11 един в друг на две нива и Т2 обърнат вариант (горе всредата).

 

1.2. Писмени знаци за печат

Илюстрация № 13

Писмен знак за печат [CharacterEtymology:]. (Два знака Т.11 един в друг с линия в основата.)

 

1.3. Цин Шъ Хуан (Qin Shi Huang), 259-210 г. пр.н.е., лично име Ying Zheng, е бил владетел на китайската Държава Цин (State of Qin) от 246 г. пр.н.е до 221 г. пр.н.е. по време на периода Воюващи царства (Warring States Period). Той става първия император наобединен Китай през 221 г. пр.н.е. Управлява до смъртта си през 210 г. пр.н.е.на 49 г. [Qin Shi Huang].

Илюстрация № 14

Шъ Хуан Ди „Първиимператор” (Малки печатни писмени знаци от 220 г. пр.н.е.) [Qin Shi Huang]. (Най-долната част – комбинация от два знака Т.11 – знак на рода Дуло,един в друг, Т.14 и две хоризонтални линии в основата.)

 

1.4. Копринената книга, Западна династия Хан (202 г. пр.н.е.-9 г.)

Илюстрация № 15

Страница от Копринената книга.

Гадаене чрез астрологични и метеорологични явления, също така известна като Копринена книга, е древен копринен ръкопис, съставен от китайски астрономи от Западна династия Хан (202 г. пр.н.е.-9 г.) и открит в гробница Mawangdui, Китай. Описва 29 комети (буквално опашати звезди), които са видяни през период от около 300 г. [DAMP:]. (Три добре различими комбинации: комбинация от седем знака Т.11 (Т.9) един в друг (на седем нива) с кръг в основата (4); комбинация от знак Т.11 (Т.9) и „ж” с триъгълник в основата (5); комбинация от три знака Т.11 (Т.9) един в друг (на три нива) с кръг в основата (6). За сравнение може да се види аналогична комбинация в книгата „Тангра“ – знак на българите (http://vaseto.info/books/6.pdf), стр. 61. Смисълът на тези комбинации би могъл да се сведе до: кръгът долу символизира завършен цикъл; буквата „ж” по-горе – начало на следващ цикъл, в който съответния представител от рода Дуло еволюира на няколко нива, представени чрез знака на рода Дуло.)

 

1.5. Комбинация от няколко нива на разновидност на знак Т.11 – знак на рода Дуло, един в друг са изобразени на корони на някои императори от Корея и Япония (виж 3.5.43. Корея и 3.5.41. Япония)

 

Ако се направи сравнение между представените пет примера определено може да се формулира, че знаците от първите два примера са с най-ниско информационно съдържание, защото са използвани на ниво писменост. При примери 1.3. и 1.5. информационното съдържание на знак Т.11, използван като владетелски знак, определено е на високо ниво, тъй като обикновено владетелите от рода Дуло са поддържали връзка с представители от Космическата Йерархия. (Допускаме, че качеството на връзката, т.е. информационното съдържание на знака, е била в зависимост от възможностите на конкретния владетел – представител на рода Дуло.) При четвъртия пример 1.4. вероятно знаците се използват за връзка с Космоса и са на високо информационно ниво.

 

 

2. Изображение, наподобяващо „глаголически Азъ”, е било използвано в Китай поне по време на Неолита и Гадателните кости.

 

2.1. Неолит

  

Илюстрация № 16

Изображения на нарези от Баншан, Мачанян и Мацзяван,  2623-2416 г. пр.н.е. [Мин] - „Глаголически Азъ” в два варианта.

 

2.2. Гадателни кости

Илюстрация № 17

Част от кост със знаци за гадаене [oraclebone1:]. („Глаголически Азъ” върху кост за гадаене - най-горе вдясно. Може би и късихасти в долния край на знака.)

Уточнение: знакът„Глагорически Азъ” има пряка връзка с троичните знаци и може да се разглеждакато знак Т.11 с удължено средно рамо обърнат вариант

 

3. Знак Т11 - прав и обърнат вариант с линия между тях и с разделение по вертикала - с промяна във времето

3.1. 3.2.       3.3.

Илюстрация № 18

3.1. Писмен знак за печат [Ancient_214_radicals:].

3.2. Канси ключ 175 [Kangxi_radicals:].

3.3. Съвременно изписване на йероглифа (fēi, fěi) със значение „не”, „негативен” [chinese-dictionary:].

Определено се вижда как древният троичен знак по-късно изгубва троичността си и се превръща в четворка чрез изписване в квадрат.

Подобен на този знак с разделение по вертикала виждаме в изображение от Румъния (виж Илюстрация № 3 - 3.5.65.Румъния).

 

 

4. Комбинация от троични знаци [CharacterEtymology-4:].

 

Илюстрация № 19

Комбинация от четири троични знака (Т.2, Т.9, Т.11) по модел на знак Т.27.д с кръг в средата. Подобна комбинация е използвана и на други места в Евразия.

 

 

Съвременност

Според официален китайски източник „знаците от китайската писменост са уникално квадратни по форма” [Chinese Script]. Изписването в квадрат, като геометрия на знака, е четворка и символизира земност, материалност (това е характерно за съвременните потънали в материалността човешки същества). Но и сега редица съвременни китайски йероглифи са троични по своята същност (съхранени чрез древното им изписване) като:

- [rén] – човек (разновидност Т.30);

- [huǒ] – огън (разновидност Т.21 обърнат вариант);

- [shān] – планина (разновидност Т.26);

- [mù] – дърво (разновидност Т.4 обърнат вариант; още по-интересно е древното изписване на този йероглиф) и др. [Dictionary].

Още един пример: йероглиф [tiān] - „небе, Бог, небеса” – декомпозиция на знака:

[tiān]                     =   [yī]   +  [dà],    а     [dà]    =   [yī]   +   [rén] [Dictionary].

(небе, Бог, небеса)      (един)     (голям)         (голям)       (един)       (човек)

[Томов 2009: 46,47].

Още по-интересно е обратното (отдясно наляво) разчитане на декомпозицията на йероглифа: Един Човек е Голям, един Голям е Бог. Това ни напомня за времето, когато на планетата Земя са присъствали същества с по-голям ръст, някои от които човешките същества са приемали за богове.

 

За нас представлява интерес използването на разновидност Т.11 - знак на рода Дуло, в Китай във времето, поради което ще се опитаме да го представим в синтезиран вид:

 

Таблица с използвани варианти на разновидност на знак Т.11

 

Съкращения в Таблицата:

1. Т11-П – прав вариант

2. Т11-ПСЛ – прав вариант със средна линия

3. Т11-ПДЛ – прав вариант с долна линия

4. Т11-П2Л – прав вариант с две линии

5. Т11-ПР - прав вариант с разместване

6. Т11-ПП - прав вариант с два знака един до друг

7. Т11-ППХ - прав вариант с два знака един до друг с хасти

8. Т11-2П  - прав вариант с два знака един в друг

9. Т11-О – обърнат вариант

10. Т11-ОСЛ – обърнат вариант със средна линия

11. Т11-ОО - обърнат вариант с два знака един до друг

12. Т.11-ПО – прав и обърнат  вариант – „Мълния”

13. Т11-Т23 – комбинация

14. Т11-Т27б – комбинация

 

Източници за Таблицата:

1,1 (ред 1, колона 1); 9,1; 10,1; 12,1 [Мин].

1,3 [Chinese Bronze inscriptions:].

1,4; 1,5; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 4,5; 6,5; 7,3; 7,4; 7,5; 8,2; 8,3; 8,4; 8,5; 9,2; 9,3; 9,4; 9,5; 11,5; 12,2; 12,3; 12,4; 12,5; 13,2; 13,3; 13,4 [Ancient_214_radicals:].

1,6; 2,6; 4,6; 6,6; 7,6; 8,6; 9,6; 10,6; 11,6; 12,6; 13,6 [Kangxi_radicals:].

3,2 [Юрковец:].

3,3 [T11-PDL-Bronze-b09324:].

4,3, [CharacterEtymology: B09313].

5,3 [CharacterEtymology: b09295].

5,4 [T11-PR-BigSeal:].

5,5 [CharacterEtymology: L33118].

13,5 [Etymology-T11-T23-S08673:].

14,2 [OBS-T24-T27b:].

14,3 [Bronz-T11-Hasti-A:].

14,4 [Bigseal-T11-T13-T27b:].

14,5; 14,6 [Seal-T11-T2-T27b:].

 

 

Обобщения

1. В темата е включена ограничена част от използваните троичните знаци, в т.ч. и знак Т.11/Т.9, но и те са достатъчни, за да ни разкрият някои „позабравени” процеси в Китай от древността до нашето съвремие.

2. Чрез няколко фрази/цитата ще разберем начина на мислене на болшинството специалисти за китайската писмена система и ще направим нашия коментар.

2.1. “Китайските писмени знаци са уникално квадратни по форма...” [Chinese Script:Introduction].

Няколко предпоставки:

- изписването на съвременните китайски писмени знаци във формата на квадрат съответства на четворка. Четворката, като геометрия на знака, символизира земност, материалност. Тя е характерна за потъналите в материалността човешки същества;

- представените в темата изображения с троични знаци и особено знаците от Таблицата, показват (онагледяват) троичния характер на някои писмени знаци в Китай. Троичността в геометрията на знака предхожда четворката. Знаците с троичен характер имат много по-древен произход и са били в съответствие с все още непотъналите толкова дълбоко в материалността тогавашни човешки същества;

- „Писмеността Шан е пряк прародител на съвременните китайски писмени знаци. Тя  също е най-старият член и прародител на Китайската фамилия от писмени знаци” [Oracle bone script:]. Представените знаци, и особено в Таблицата, онагледяват, че началото на китайските писмени знаци е свързано със знаците от неолита (V хил. пр.н.е.);

- все още в съвременната китайска йероглифика са се запазили някои троични знаци;

- доколкото разбираме същността на китайците е свързана с цифрите 2, 4, 8:

„2” – изображението „Ин-Ян” символизира двоичността; изписването с хоризонтална линия - материалистичния елемент от двоичността, на триграмите, на цифрата 1 и др.

„4” – изписването на съвременните китайски йероглифи в квадрат – четворка;

„8” – щастливото число за китайците, представено в Олимпиадата в Пекин през 2008 г. (Този проблем ще анализираме допълнително.)

Възниква въпросът: защо китайските специалисти не виждат троичността в китайските писмени знаци?

Ето какъв отговор се натрапва: древните троични писмени знаци са изобразявани от население, обитавало съвременни китайски земи, същността на което е било свързано с троичността. На по-късен етап във времето китайците припознават тези знаци като свои и ги „преобразуват” в четворка чрез изписване в квадрат в съответствие със своята същност. И „троичността” в Китай е „забравена”.

А същността на българите е свързана неразривно с троичността. Единствено българите са свързани с владетелския род Дуло и с владетелския знак Т.11.

От всичко това следва, че древното население, което е обитавало определени територии в Китай и е използвало троични знаци е било българско. (Този извод ще анализираме допълнително.)

2.2. “Китайската писменост в продължение на почти 4000 години широко се употребява от носители на висока и древна култура, тя не е претърпяла изменения, които биха свидетелствали за някакво нейно вътрешно развитие. Еволюцията на китайските знаци главно е вървяла по линия на външната форма, както бихме казали в “калиграфен” план” [Дирингер.Алфавит:124].

Използваните древни писмени знаци на територията на съвременен Китай са претърпели същностни изменения, които свидетелстват за съществено вътрешно развитие и то се изразява в преход от троичност към четворка. Само до преди няколко века при китайските Канси ключове [Kangxi_radicals:] троичните знаци все още заемат съществено място. И в продължение само на тези няколко века, в съответствие с материализацията (потъването в материалността) на човешките същества в Китай, се осъществавя активен преход от троичност към четворка (изписване във форма на квадрат). Спецификата при китайската писменост се състои в това, че тази материализация спира на ниво идеограми/пиктограми. Египетската писменост продължава до пиктограми. А съвременните писмени азбучни системи като Латиница и Кирилица се спускат до най-ниско информационно съдържание - до единично семантично значение (един звук, един начин на изписване, едно значение и т. н.) при отделния азбучен знак.

2.3. “Раждането на писмените езици маркира разцвета на човешката цивилизация” [Chinese Script:Introduction].

Тази мисъл е в съответствие с тезата, която утвърждава, че човекът е връх в еволюцията на материята. От нея следва, че това което е сътворил човекът, например знаковите писмени системи, също би следвало да се отнесе към най-висшите постижение на човешката мисъл. Съвременната наука не е в състояние да допусне, че всяко човешко действие или мисъл могат да бъдат записвани в Космоса чрез недостъпна за човешките ни представи технология, а записите чрез човешките писмени системи съответстват на ниското еволюционно ниво на човешкото същество.

2.4. Изобретяването на китайския ръкопис представя мъдростта на китайската нация” [Chinese Script:Introduction].

Тази мисъл е в съответствие със Светогледна система на съвременната наука. В основната тема: „Величие”  и „падение” (съдба, карма) при българите, показахме космическия произход на знаците. Тяхната поява сред човешките същества в писмена форма означава преминаване от космическата йерархичност, многомерност и холограмност към земните ни тримерните пространствени измерения. Те са специфични за човешките същества от вида Хомо сапиенс в съответствие с твърде ниското ни еволюционно ниво. Следователно горният цитат се отнася само за потъналите в материалността човешки същества, за които съвременните китайски писмени системи с ниско информационно съдържание на знака се считат за връх в човешката мисъл, а „изобретяването на китайския ръкопис представя мъдростта на китайската нация”. Тук не се осмисля, че древните знаци, които са ни били предоставени от Космоса, са имали значително по-голямо информационно съдържание (наситеност) в съответствие с тогавашните човешки същества с по-висока духовност.

 

Извод:

От представените знаци в темата и особено от знаците в Таблицата, се вижда, че троичният характер на знаците се запазва в продължение на редица хилядолетия – от Неолита до Малките писмени знаци за печат и някои Канси ключове, след което се осъществява активен процес на материализация, до съвременните йероглифи, изписвани в квадрат, т.е. осъществява се преход от троичност към четворка.

 

Използвани знаци: Т.2, Т.4, Т.7, Т.9,  Т.11, Т.13, Т.14, Т.21, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.д, Т.30, „S” и „Z” вариант, „мълния” (Т.11), „Азъ”

 

Източници:

Китайски йероглифи: URL:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150131279477501.334065.321667552500&type=3

Мин: Мин, Гао. Знаки неолита. URL: http://www.galactic.org.ua/Hina/K-NEOLIT.htm

Томов 2009: Томов, Васил. По следите на знак „Тангра“. Докосване до същността на българите, София: Зимек-99, 2009.

Юрковец: В.П.Юрковец. Открытие Китая. URL: http://www.lah.ru/text/urkovec/china.htm

Ancient_214_radicals: URL: Ancient_Chinese_characters/214_radicals

Bigseal-T11-T13-T27b: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E4%BD%99-bigseal.svg

Bronz-T11-Hasti-A: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bronze_script_GIFs

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E4%BD%99-bronze.gif

bronzen-pot: URL: http://guoxue.zynews.com/XianFeng/2010/13605.html

Bronze script characters: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bronze_script_characters

Bronzeware script: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%9B%9B%E7%A5%80%E9%82%B2%E5%85%B6%E5%8D%A3.jpg

CharacterEtymology: URL: http://www.internationalscientific.org/CharacterEtymology.aspx?characterInput=%E7%94%9F&submitButton1=Etymology

CharacterEtymology-4: URL: http://www.internationalscientific.org/CharacterEtymology.aspx?characterInput=%E8%BB%8A&submitButton1=Etymology

Chinese Bronze inscriptions: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_bronze_inscriptions

Chinese_character: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/Chinese_character

chinese-dictionary: URL: http://www.yellowbridge.com/chinese/character-dictionary.php

Chinese family of scripts: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_family_of_scripts

Chinese Script: Chinese Script. From Oracle Bones to Computer Bytes. (Китайска писменост. От гадателните кости до компютърните байтове).

DAMP: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Divination_by_Astrological_and_Meteorological_Phenomena

dazhuan: URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/579514/dazhuan

Dictionary: English & Chinese Learning Dictionaries. URL: http://www.nciku.com

Etymology-T11-T23-S08673: URL: http://www.internationalscientific.org/CharacterEtymology.aspx?characterInput=%E8%87%B3&submitButton1=Etymology

jiaguwen: URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/110103/jiaguwen

Kangxi_radicals: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Kangxi_radicals Large_Seal_Script: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Seal_Script

OBS-T24-T27b: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E4%BD%99-oracle.svg

OBS-T24-T27b: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E4%BD%99-oracle.svg

oraclebone1: URL:http://www.chinapage.com/oracle/oraclebone1.html

Oracle bone script: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Bone_Script

Qin Shi Huang: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huang

Seal_Script: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Seal_Script

Seal-T11-T2-T27b: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E4%BD%99-seal.svg

Shang_Dynasty: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Shang_Dynasty

Small Seal Script: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Small_Seal_Script

Small seal script: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Small_seal_script

stone_slab: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CMOC_Treasures_of_Ancient_China_exhibit_-_stone_slab_with_twelve_small_seal_characters.jpg

T11-PDL-Bronze-b09324: URL: http://www.internationalscientific.org/CharacterEtymology.aspx?characterInput=%E7%94%9F&submitButton1=Etymology

T11-PR-BigSeal: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E7%94%9F-bigseal.svg

XuzhouMuseum: URL: https://picasaweb.google.com/116512474184071531500/XuzhouMuseum#

 Назад към:  Начало  или  Съдържание