Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
 

3.5.4. Древна Мала Азия

 

3.5.4. Древна Мала Азия - Мизия

                                                     3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-1  

Анотация:

Представените изображения троични знаци - знаци на българите, показват/онагледяват, че градовете в древна Мизия са били управлявани основно от представители на български родове.

 

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на знаците на българите, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни за древна Мизия.

 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

Съдържание:

Древна Мала Азия

Мизия                                                             Илюстрация № 1

3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-1

Мизия, Кизик , VІ-І в. пр.н.е.                         Илюстрация № 2 - Илюстрация № 18

Използвани знаци:

Обобщение:

Източници:

3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-2

Мизия, Пергам, ІІ-І в. пр.н.е.                          Илюстрация № 19 - Илюстрация № 28

Мизия, Пергам, владетели, ІІІ-ІІ в. пр.н.е.    Илюстрация № 29 - Илюстрация № 38

Използвани знаци:

Обобщение:

Източници:

3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-3

 

 

Древна Мала Азия

 

Илюстрация № 1

Политическа карта на Мала Азия през 500 г. пр.н.е. [Mysia:].

 

Мизия (Mysia)

Древна Мизия (на гръцки: Μυσία, на латински Misya) е название на област в северозападна Мала Азия, населявана от мизи, фриги, троянци, еолийци и лидийци още през II хил. пр.н.е. През VII в. пр.н.е. Мизия била завладяна от лидийците, а след средата на VI в. пр.н.е. - от персите. По време на походите на Александър Македонски била включена в територията на огромната държава. През елинистическата епоха Мизия била един от центровете на Пергамското царство. През 133 г. пр.н.е. се превърнала в част от римската провинция Азия  [Mysia:, drevna-mizia:].

 

Градове в Мизия

Най-важните градове в Мизия са били Пергам (Pergamon) в долината на Caïcus и Кизик (Cyzicus) на Мраморно море. Целият морски бряг е бил осеян с гръцки градове, някои от които са били от значителна важност; на север са били Parium, Lampsacus и Abydos, а на юг - Assos, Adramyttium, Elaea, Myrina и Cyme [Forumancientcoins-greek-coins:].

Коментар:

Представените върху монетите монограми са били или на владетели, или на магистрати. Тъй като не разполагаме със сравнителен материал за знаците на владетелите, приемаме, че върху монетите са били изобразявани преди всичко монограми на магистрати. Не буди съмнение, че магистратите са били част от управленския елит в съответната държава. Ако се разгледат представените монограми, може да се прецени каква част от магистратите са били представители на гръцката общност („Н”) и колко са монограмите на представители на български родове. Поради съществената разлика в количественото съотношение, се вижда, че използваното понятие „гръцки градове” е неточно, т.е. тези градове са били управлявани от български родове.

 

3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-1 - Кизик

 

Анотация:

Представените изображения троични знаци - знаци на българите показват/онагледяват, че град Кизик е бил управляван основно от български родове, а представителите на гръцката общност са имали ограничено участие.

 

Мизия, Кизик

Кизик (Kyzikos; гръцки: Κύζικος, лат.: Cyzicus) е древен гръцки град на южния бряг на Мраморно море в древната територия Мизия в Мала Азия. Днес на неговото място се намира Бализ при Erdek в провинция Балъкесир (Турция). Наречен е на Кизик, младият цар на Долионите, който е убит от Аргонавтите. Градът е основан през 756 г. пр.н.е. от преселници от Милет. От V в. пр.н.е. играе важна роля в тракийската морска търговия. Управляван е първо от тирани под персийска власт, след това става член на Атинския морски съюз (478/477 г. пр.н.е.) и на Втория атински морски съюз (377 г. пр.н.е.) [Кизик:].

 

 

Мизия, Кизик

 

Илюстрация № 2

Град Кизик – карта [Cyzicus-map:].

 

Производството на монети в Кизик започва през VІІ или VІ в. пр.н.е. и се състои основно от статери и hectae (1/6 от статера) от сплав от сребро и злато (electrum) или от светло злато. Тези монети, заедно с персийския дарик, са основните златните монети на целия древен свят до времето, когато са изместени от златните статери на  Филип ІІ и Александър Велики.

Монетарницата в Кизик практически установява монопол върху производството на тези статери, което несъмнено е било източник на немалка печалба за града.  Тези монети често са споменавани в писмеността на Атика между 440 и 404 г. пр.н.е. [snible/mysia:].

 

 

Мизия, Кизик

 

Илюстрация № 3

Обол, сребро, около 600-525 г.  пр.н.е.

Лице: Глава на риба тон, риба в устата.

Гръб: Щанцуван квадрат [wildwinds/mysia/kyzikos: Rosen_520]. (Знак Т.13 на лицето на монетата.)

 

 

Мизия, Кизик

 

Илюстрация № 4

Полуобол, сребро, около 550-500 г.  пр.н.е.

Лице: Цвят лотос; риба тон вдясно.

Гръб: Четиристранен щанцуван квадрат; непубликувана [wildwinds/mysia/kyzikos: CNG_69-347]. (Лотосът е изобразен чрез знак Т.6.)

 

 

Мизия, Кизик

 

  

Илюстрация № 5

Полуобол, сребро, след 480 г.  пр.н.е.

Лице: Глава на разярен лъв, обърнато К горе, всичко в плитко щанцуван квадрат.

Гръб: Предница на бягащ глиган, отзад риба тон плува нагоре [wildwinds/mysia/kyzikos: BMC_121].

Коментар:

Представеното „обърнато К” срещаме в три варианта:

- комбинация от хаста и знак Т.27.г с докосващи се и разделени върхове на знака; подобна комбинация е използвана на и остров Кипър - виж например Илюстрация № 57  3.5.5.Кипър-2.1 - http://www.za-balgarite.com/3.5.5.Cyprus-2.1.html

- „обърнато К”, т. е. лявата половина на горната комбинация или комбинация от хаста и знак Т.27.б;

- „К”, ”, т. е. дясната половина на горната комбинация или комбинация от хаста и знак Т.27.а; подобна комбинация е използвана и в Македония - виж например Илюстрация № 390  3.5.2.Македония-3.4 - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-3.4.html

 

 

Мизия, Кизик

 

  

Илюстрация № 6

Обол, сребро, 480-400 г.  пр.н.е.

Лице: Предница на глиган, отзад риба тон нагоре.

Гръб: Глава на лъв, отворена уста, обърнато К горе, всичко в щанцуван квадрат [wildwinds/mysia/kyzikos: BMC_123]. („Обърнатото К” е изобразено чрез знак Т.13 и къса линийка вляво, което ни дава право да предположим, че това „К” не е буква, а е монограм – родов знак.)

 

 

Мизия, Кизик

 

  

Илюстрация № 7

1/6 статер, сплав от сребро и злато, 450-400 г. пр.н.е.

Лице: Тритон (Triton) или Кекроп (Kekrops) с опашка на змия (?), държи клонка, риба тон долу .

Гръб: Четиристранен щанцуван квадрат, зърнена повърхност [wildwinds/mysia/kyzikos: BMC_66]. (Под десния лакът добре различима лява част на знак Т.13/Т.2.)

 

Тритон (Triton, Τρίτων, Τρίτωνος) е митологичен гръцки бог, пратеник на моретата. Той е син на морските богове Посейдон и Амфитрит (Amphitrite); вестител на своя баща; носи тризъбец като баща си. Обикновено е представен като тритон с човешко тяло и опашка на риба [Triton:].

 

Кекроп (Kekrops, Cecrops) e бил смъртен, владетел на Атика (Attika) и основател на Атина. Бил е изобразяван като човек с опашка на змия вместо крака [Kekrops:].

 

 

Мизия, Кизик

 

Илюстрация № 8

Тетрадрахма, сребро,  390-341/0 г.  пр.н.е.

Лице: Глава на Коре Сотейра (Kore Soteira).

Гръб: Глава на лъв, риба тон долу, петел вдясно [wildwinds/mysia/kyzikos: Pixodarus_10]. (На гърба на монетата са изобразени четири знака: K, Y, H (страничен вариант) и I. Те се разчитат като Кизи. По-долу ще представим различни варианти на тяхното изписване и ще изкажем някои съображения – виж текста към Илюстрация № 18.)

 

Коре Сотейра - Спасителка (Kore Soteira) е дъщеря на древногръцката богинята на плодородието Деметра; носи името Персефона, но често е наричана „Коре”, т. е. „Девойката”, а в случая към името й е добавен епитет „Спасителка”. Като носителка на плодородие тя се изобразява с венец от житни класове [morskivestnik-102012_44:].

 

 

Мизия, Кизик

 

  

Илюстрация № 9

Монета, бронз, ІV в. пр.н.е.

Лице: Глава на Персефона.

Гръб: Триножник, риба тон долу [wildwinds/mysia/kyzikos: SNGCop_062]. („Триножник” – форма да изразяване на троичност; вляво на триножника се вижда „Н” – знак на гръцката общност, страничен вариант; сравни с Илюстрация № 15.)

 

 

Мизия, Кизик

 

     

Илюстрация № 10

Монета, бронз, около ІІ в. пр.н.е.

Лице: Глава на Коре Сотейра - Спасителка с венец от дъбови листа.

Гръб: Надпис: KUZI-KHNWN, триножник върху пламтящ факел, венец горе; монограми вляво и вдясно [wildwinds/mysia/kyzikos: sg3867]. (Изобразени са два сложни монограма, от които можем да разграничим отделни знаци: вляво: Т.26 („Е”), Т.27.б, Т.28; вдясно: Т.27.а, Т.28.)

 

 

Мизия, Кизик

 

  

Илюстрация № 11

Монета, бронз, около ІІ в. пр.н.е.

Лице: Глава на Коре Сотейра - Спасителка (Kore Soteira) с житен венец.

Гръб: Надпис: KY-ZI и монограм в дъбов венец; втори монограм долу [wildwinds/mysia/kyzikos: VonFritzeI_024_1]. („Монограм в дъбов венец” – комбинация от знак Т.2 с две хасти и знак Т.26 страничен вариант вдясно.)

 

 

Мизия, Кизик

 

     

Илюстрация № 12

Тетрадрахма, сребро, около 170-150 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Коре (Kore) с венец от дъбови листа.

Гръб: Надпис: KUZI-KHNWN, факел; монограми горе и долу; всичко в лавров венец [wildwinds/mysia/kyzikos: VonFritzeII_033]. (Монограм горе: комбинация от знак Т.13 обърнат вариант със знак Т.28 горе и знак Т.2 долу. Монограм долу: знак Т.2 с две хасти с къса линийка вдясно и знак Т.26 („Е”) вдясно.)

 

 

Мизия, Кизик

 

            

Илюстрация № 13

Дидрахма, сребро,около 170-150 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Коре (Kore) с венец от дъбови листа.

Гръб: Надпис: KY-ZI, мълния в лавров венец; монограми горе и долу [wildwinds/mysia/kyzikos: VonFritzeII_034]. (Монограм горе –комбинация от знак Т.24 обърнат вариант и знак Т.28, къса линийка вдясно; надпис„KY-ZI” – виж текста към Илюстрация № 18 (комбинацията „KY” е използвана по времето на Филип ІІІ, Македония – вижИлюстрация № 505,  3.5.2.Македония-4.1 - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-4.1.html);„монограмът долу” е изобразен чрез комбинация от знак Т.18 с хоризонтална линиямежду рамената на знака, знак Т.28 горе и знак Т.26 страничен вариант вдясно.)

 

Мизия, Кизик

  

Илюстрация № 14

Прузиас ІІ - витински цар

Тетрадрахма, 170-150 г. пр.н.е., произведена в гр. Кизик, монетно съкровище от Синеморец.

Лице: Изображение на богиня Коре Сотейра (Спасителка).

Гръб: Венец, името на града и два монограма [morskivestnik-102012_44:]. (Монограмът е комбинация от знак Т.22 и знак Т.13.)

 

 

Мизия, Кизик

 

  

Илюстрация № 15

?Монета, бронз, ІІ-І в. пр.н.е.

Лице: Женска глава.

Гръб: Надпис: KUZI, триножник олтар (извън: риба тон долу) [wildwinds/mysia/kyzikos: SNGFrance_429]. („Триножник” – форма да изразяване на троичност; вляво се вижда „Н” – знак на гръцката общност; сравни с Илюстрация № 9.)

 

 

Мизия

 

Илюстрация № 16

Монета, бронз,ІІ-І в. пр.н.е. Монетарница Пергам (Pergamon).

Лице: Надпис: SELEUKOU, глава на Asklepios с лавроввенец и с брада.

Гръб: Надпис: P-ER/G-A/MHNWN, орел върху мълния [wildwinds/mysia/kyzikos: 81025q00]. („Мълнията” еизобразена чрез две сдвоени комбинации от два знака Т.11 един в друг.)

 

Мизия, Кизик

  

Илюстрация № 17

Монета, бронз.

Лице: Бюст на Коре Сотейра (Kore Soteira) с венец от житни класове.

Гръб: Надпис: K (EP монограм) Y-ZI на два реда във венец от дъбови листа. Delta под І [wildwinds/mysia/kyzikos: BMC_148var]. (Пред „Y” в „K (EP монограм) Y-ZI” е добавен знак Т.26 („Е”) страничен вариант.)

 

 

Мизия, Кизик

 

Илюстрация № 18

Монета, бронз, ІІ-І в.

Лице: Глава на Аполон с лавров венец.

Гръб: Надпис: K-Y Z-I вляво и вдясно от лира. Монограм горе [wildwinds/mysia/kyzikos: RPC_2241].

Освен като надпис КИЗИ - име на град Кизик, предлагаме още една версия, сравнявайки този надпис с използвана подобна комбинация в Македония, т. е. градът е бил управляван съвместно от представители на четири общности, знаците/монограмите на които са K (комбинация от хаста и знак Т.27.а), Y (знак Т.13), Н (знак на гръцката общност страничен вариант и I (хаста); виж Илюстрация № 18, 3.5.2.Македония-1 - http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia.html; при този вариант монограмът горе би могъл да е на монетния магистрат.)

 

Използвани знаци: Т.2, Т.6, Т.11, Т.13, Т.18, Т.22, Т.24, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, „мълния”, „Н”

 

Обобщение:

Представените изображения троични знаци - знаци на българите показват/онагледяват, че град Кизик е бил управляван основно от български родове, а представителите на гръцката общност са имали ограничено участие.

Източници:

Кизик: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA

Cyzicus-map: URL: https://www.google.bg/search?q=cyzicus+map&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3PDgUpPyMaW_ygPWzIHwCA&ved=0CEAQsAQ&biw=1001&bih=521

drevna-mizia: URL: http://trakite.info/drevna-istoria-spravochnik/drevna-mizia.html

Forumancientcoins-greek-coins: URL: http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=593&pos=0

Kekrops: URL: http://www.theoi.com/Heros/Kekrops.html

morskivestnik-102012_44: URL: http://morskivestnik.com/compass/news/2012/102012/102012_44.html

Mysia: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Mysia

snible/mysia: URL: http://www.snible.org/coins/hn/mysia.html

Triton: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Triton_(mythology)

wildwinds/mysia/kyzikos: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/mysia/kyzikos/t.html

 

Продължение: 3.5.4. Древна Мала Азия-Мизия-2

Назад към:  Начало  или  Съдържание