Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

 3.5.34. Ахемениди - 558-330 г. пр.н.е.

 

Анотация

Представени са 4 илюстрации на монети на някои владетели от Ахеменидите, върху които е изобразен знак Т.11. Използването на разновидност Т.11 върху лицевата страна на монетите би следвало да означава, че тези владетели са съзнавали по някакъв начин принадлежността си към рода Дуло.

 

 На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в книгите: "Тангра" - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак "Тангра". Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак "Тангра". Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак "Тангра" и по-специално по следите на разновидност Т.11 - владетелски знак на рода Дуло, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от историята на Ахеменидите. 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

Да видим мястото на Ахеменидите:

Елам, ІІІ хил. пр.н.е.-ІV в.

Ахемениди, VІ-ІV в. пр.н.е.

Селевкиди, ІV-І в. пр.н.е.

Елам царе, ІІ в. пр.н.е.-ІІ в.

 

Елам (Elymais, Elamais, Elam) - ІІІ хил. пр.н.е.-ІV в., е древна държава (ІІІ хил. - средата на VІ в пр.н.е.), разположена на изток от долното течение на река Тигър (двуречието) в югозападната част на съвременен Иран.

Известната история на Елам е фрагментарна и се основава преди всичко на месопотамски източници. Разделя се на три периода: прото Елам (3200-2700 г. пр.н.е.); древен Елам (2700-1600 г. пр.н.е.); среден Елам (1500-1100 г. пр.н.е.) и нов Елам (1100-539 г. пр.н.е.)  От 539 г. пр.н.е. започва периода на Ахеменидите.

Да отбележим, че Елам е и библейско понятие - най-големият син на Ной - Сим е родоначалник на Еламитяните и персите - "Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам (и Каинан) [Библия: Бит. 10:22]. "Еламският цар Кедорлаомер" [Библия: Бит. 14:1] е един от най-древните царе на Елам.

Не разполагаме със знаци на владетели от първите известни династии на Елам: Аванска,  Симашка, Сукал-махи, царе Аншан и Суз, новоеламска.

 

Ахеменидите са владетелска династия на древната персийска държава (558-330 г. пр.н.е.); води началото си от Ахемен, вожд на съюз от персийски племена. Неговият потомък Кир ІІ (558-530 г. пр.н.е.) основава огромната Персийска империя, която в най-голямата си мощ се простира от Гърция до Индия. През 330 г. пр.н.е под ударите на Александър Македонски държавата на Ахеменидите прекратява съществуването си [БСЭ, т. 2. с. 458]. В най-голямата си мощ територията на Персийската империя при Ахеменидите се е простирала от Либия и Гърция до Индия.

 

 

 

Илюстрация № 1. Карта на империята на Ахеминидите [Ахемениди:].

 

 

Таблица със знаци, използвани при Ахеменидите:

 

 

Илюстрация № 2.

Знаци върху печати при Ахеменидите (по: Boardman J., 1998). [Ольховский 2001:].

 

Можем да направим следния коментар:

- печати правят само хора от управленския елит. Следователно, между тях би следвало да има и печати с владетелски знаци, но от таблицата не може да се разбере кои са те;

- знаците са твърде разнообразни. Има знаци на българите, но се виждат и други, което говори, че е имало различни общности в този "племенен" съюз;

- някои български знаци са омекотени чрез закръгления (заобления), което говори за чуждо влияние;

- знаците D5 и D6 (виж първия ред на таблицата) се ползват и при монета на Софитес (325-300 г. пр.н.е.) - виж Бактрия.

 

Владетели на Персия от династията на Ахеменидите:

Ахемен - Хахаманиш (Haxāmanis) ???-675 г. пр.н. e.

Теисп - Чишпиш (Jispis) 675-640 г. пр.н. e.

Кир I - Куруш I (Kurus I) 640-580 г. пр.н. e.

Камбиз I - Камбуджия I (Kambujiya I) 580-559 г. пр.н. e.

Кир II - Куруш II (Kurus II) 559-530 г. пр.н. e., основател на Персийската империя, убит от масагетиге по време на бой

Камбиз II - Камбуджия II (Kambujiya II) 530-522 г. пр.н. e., завършил живота си със самоубийство

Дарий I - Дараявахуш I (Dārayavahus I) 522-486 г. пр.н. e.

Ксеркс I - Хашаярша I (Xasayārsa I) 486-464 г. пр.н. e.

Артаксеркс I - Артахшатра I (Artaxsacrā I) 464-424 г. пр.н. e.

Ксеркс II - Хашаярша II (Xsayārsa II) 424 г. пр.н. e.

Согдиан - Согдъяна (Sogdyāna) 6 месеца, 423 г. пр.н. e.

Дарий II - Дараявахуш II (Dārayavahus II) 423-404 г. пр.н. e.

Артаксеркс II - Артахшатра II (Artax-sacrā II) 404-358  г. пр.н. e.

Артаксеркс III - Артахшатра III (Artaxsacrā III) 358-337  г. пр.н. e.

Артаксеркс IV - Артахшатра IV (Artaxsacrā IV) 337-335 г. пр.н. e.

Дарий III - Дараявахуш II (Dārayavahus II) 335-330 г. пр.н. e., убит от Бес, заел неговото  място

Артаксеркс V Бесс - Артахшатра V (Artaxsacrā V) 330-329 г. пр.н. e., разпънат.

От 329 г. пр.н. e. Персийската империя престава существуването си; завоювана е от Александър III Велики (Македонски) [Ахемениди:].

 

Тук ще представим монети на някои владетели от древната персийска династия, управлявали през периода 559-330 г. пр.н.е. и по-специално на онези от тях, върху монетите на които сме открили знак Т.11 (знакът на рода Дуло).

 Халикарнас, Дорис (Doris), Мала Азия

 

Илюстрация № 2а

Халикарнас (Halikarnassos) (420-350 г. пр.н.е.)

Персийски полуобол, сребро, около 420-350 г. пр.н.е.

Лице: Бягащ персийски владетел, държи лък и нож, неустановен сатрап.

Гръб: Мъжка млада глава; карийски букви от двете страни [Asiaminorcoins-album_204: 3139]. (Зад рамото на персийския владетел е изобразен знак Т.11/Т.26.)

Артаксеркс II до Дарий III (390-300 г. пр.н.е.)

Илюстрация № 3

Лице: Бягащ цар с корона и брада; държи нож и лък (Т.11 зад гърба на царя.)

Гръб: Удължена щанца [achaemenid:].

 

 

Артаксеркс II до Дарий III (390 - 300 г. пр.н.е.)

Илюстрация № 4.

Лице: Бягащ цар с корона и брада; носи копие и лък (Т.11 в дясната ръка на царя.)

Гръб: Удължена щанца [achaemenid:].

 

 

Артаксеркс II до Дарий III (390-300 г. пр.н.е.)

Илюстрация № 5.

Лице: Бягащ крал с корона; държи нож и лък (Т.11 зад гърба на царя.)

Гръб: Удължена щанца [achaemenid:].

 

 

Meмнон (?) (около 349-333 г. пр.н.е.)

Илюстрация № 6.

Т.11 зад гърба на царя [achaemenid:].

 

Царство на ахеменидите – Персия.

Илюстрация № 7

Златен дарик, около 455-420 г. пр.н.е. Сарди.

Персийски цар или герой в поза на бягащ, държи кинжал и лък [wildwinds.com/coins-sg6160:]. (Изображението на бягаща фигура е значително по-древно.)

 

Сарди (Sardes) е исторически град в Мала Азия, съществувал от 8 в. пр.н.е. до

15 век. Намирал се е близо до днешното село Сарт във вилает Маниса, Турция,

на около 70 km източно от Измир. Градът е бил столица на древната държава Лидия, но запазва значението си и след нейното унищожаване [Сарди:].

 

 

Артаксеркс II - Артахшатра II (Artaxšaçrā II) 404-358  г. пр.н.e. [Ахемениди:].

 

 

Илюстрация № 8

Двоен дарик на Артаксеркс II, Вавилон, около 330–300 г. пр.н.е.

Лице: Персийски цар бягащ, държи лък.

Гръб: Изображение на вълни [Achaemenid_Empire:]. (Скиптърът на царя завършва горе с топка. Монограмът, изобразен със знак Т.18 с хоризонтална линия както при знак Т.4 и с хоризонтална линия между рамената на знака, вероятно е на монетния магистрат. Очевидно монетата е произведена след превземането на Персия от Александър ІІІ Македонски/Велики.)

Обобщение

В представени илюстрации на монети на някои владетели от Ахеменидите е използван знак Т.11 (знак на рода Дуло).

 

Извод

Използването на разновидност Т.11 върху лицевата страна на монетите на представените владетели от Ахеменидите би следвало да означава, че те са съзнавали по някакъв начин принадлежността си към рода Дуло.

 

 

Източници:

Asiaminorcoins-album_204: URL: http://www.asiaminorcoins.com/gallery/thumbnails.php?album=204

Библия: Библия. София, Св. синод на Българската църква, 1992.

БСЭ: Большая советская энциклопедия, Москва, Советская энциклопедия, 1970-1978, Третье издание.

Ольховский 2001: Ольховский,  В.С. ТАМГА (к функции знака). Историко-археологический альманах, No 7, Армавир, 2001, стр. 75-86. URL: http://www.kroraina.com/alan/olhovskij.html

Сарди: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8

achaemenid: URL: http://www.grifterrec.com/coins/achaemenid/achaemenid.html

Achaemenid_Empire: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coins_of_the_Achaemenid_Empire

wildwinds.com/coins-sg6160: URL: http://www.wildwinds.com/coins/sg/sg6160.html

Ахемениди: URL:        http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2

Назад към:  Начало  или  Съдържание