Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми

3.3.„Началото“

„Началото“ – Космическото Начало – това са невъобразими за нас енергии, необхватни за нашето съзнание събития. Но това не ни пречи на нас, човешките същества, да се опитваме да ги осмисляме. А чрез кавичките показваме, че това са само човешките ни представи.
Тук ще се опитаме да представим „Началото“ чрез знаци.

Съвременната наука изследва възникването на Вселената от Големия взрив от появата на първите материални образувания – елементарните частици.
Приемаме тезата за „пулсиращата вселена”, т.е. Вселената периодично възниква и се свива. От една страна, това е една от концепциите на съвременната наука, а от друга – съвпада с вижданията на някои религии като например вдишването и издишването на вселената от Брахма. От това произтича и следващото допускане - версията за периодична смяна на състояние на проява (проявено състояние) и непроява (непроявено състояние). Приемаме, че този процес се осъществява по някакви неизвестни ни Космически Закономерности. Тяхната изключителна сложност и необхватност изразяваме чрез понятието Създател (Творец). Това ни позволява да приемем, че Създателят има две състояние: непроявено и проявено.
За непроявеното състояние ние не разполагаме с начин на мислене, защото не можем да го сравним с никое от известите ни прояви, към които принадлежим. В известен смисъл това може да се изрази чрез така нар. „апофатично богословие“ в православието, в което Бог се описва само с отрицания – „не е материя”, „не е светлина” и т.н.

Преминаваме към понятието Космос като по-общо, по-обхватно. Какво представлява Космосът?
Доколкото ни е известно Космосът е изключително сложна Система. Тя е необхватна за човешката ни разумност. Чрез нашите ограничени човешки възможности можем да си представим Космоса като йерархично организира система, многомерна, холограмна и т.н.

Един от възможните начини за изобразяване на Космическата Йерархия е чрез триъгълник:

Илюстрация № 1. Космос – Духовна Йерархия.

Космическата Йерархия е представена във вид на триъгълник (пирамида, сфера и др.) чрез седем качествено отличаващи се нива: Физическо, Астрално, Ментално, Причинно и т.н. до нивото на Създателите. От върха започва процесът Инволюция – изграждане (спускане по нивата) на Космическата Йерархия – Създателят отдава енергия. Обратното движение е процесът Еволюция (приемане и отдаване на енергия) - връщане към Създателя и затваряне на поредния Космически цикъл.
Ние, човешките същества, се намираме на най-ниското духовно ниво – Физическото, затворени/ограничени в пределите на планетата Земя, нашето съзнание е ограничено в рамките на тримерното пространство и линейното време.
Най-висшето ниво на проявеното състояние на Космическата Йерархия притежава недостъпна за нас сложност, поради което за неговото „осмисляне“ ще се възползваме от известна символика.

„Началото“

Илюстрация № 2
Изобразяване на „Началото“ чрез знаци.

Точката символизира Първата Проява на Създателя – Единицата, Единичността (Илюстрация № 2). (Да отбележим, че комбинация от точка с кръг - Създателят и Създаденото, е изобразявана многократно още през VІ хил. пр.н.е. на територията на България.)

Равностранният кръст символизира Втората Проява – Двойката, Двоичността, Съсъздателя на двоично ниво или първото разделение. В човешките ни представи то се изобразява чрез две взаимно пресичащи се вертикална и хоризонтална линии.
Вертикалната линия символизира „Духовността“, обмена на енергии между Космоса и Земята, еволюцията по вертикала и т.н.. За нас това е връзка между Космоса и Земята, между духовното и материалното и т.н.
Хоризонталната линия символизира „Материалността“, земността, еволюцията по хоризонтала. На това най-високо нито двете съставки са в хармония и равновесие, които ние трудно можем да си представим, защото на нашето равнище те се проявяват вече във вид на противоположности и противопоставяния като светлина и тъмнина, положително и отрицателно, бяло и черно, мъжко и женско и т.н.

Знакът с три рамена символизира Третата проява – Тройката, Троичността, Съсъздателя на троично ниво от Инволюционната Космическа Йерархия*. Трите съставки са в равновесие и хармония – те са равнопоставени.

Вероятно по-нататък инволюционният процес се спуска към четворка, петица и т.н.
Допускаме, че в основната Йерархия, която се образува от Единицата, съществуват безброй подйерархии - на Двойката, на Тройката и т.н. към по-ниските нива, на „Светла“ и „Тъмна“ подйерархии и т. н.
Да отбележим, че знаците от Илюстрация № 2 са изобразени с точка в средата, която символизира централната (същностната, основната) роля на Създателя.

Все пак да осмислим, че „Големият взрив“ възниква първоначално на най-високото ниво на Космическата Йерархия, постепенно се спуска към по-низшите нива и се проявявя на физическо/материално като резултат от спускане на Инволюционните процеси в материалността. А появата на елементарните частици след „части от секундата” са земно измерение в съответствие с материалността на нашето физическо ниво. Времето на по-висшите нива вероятно не се измерват с мерните единици на земните ни представи, защото това са многомерни нива.

Да продължим изобразяването на „Началото“ чрез знаци:

Илюстрация № 3
Изобразяване на процесите след „Началото“ чрез знаци.

Легенда:
1.Начало
1.1.Точка - Първо проявление.
1.2. Равностранен кръст – Второ проявление.
1.3. Знак с три рамена – Трето проявление.
2. Космическата Йерархия – неизвестни/недостъпни ни „частици“. Логично е да се предположи, че всяко ниво от Космическата Йерархия има свой „атом“.
3. Елементарни частици – топология**.
3.1., 3.2. Недостъпни ни „частици“.
3.3. Елементарни частици.
Горе: върхове за точкови частици и за струни [Каку 1999: 63]. (По модел на разновидност Т.13.)
Долу: топология на четириструнно взаимодействие [Каку 1999: 304]. (По модел на разновидност Т.27.д със знак Т.28 вместо знак Т.27.)
Това е троично ниво, а преди него би следвало да има „частици“ в съответствие с Единицата и Двойката. Следователно, на троичното ниво не е логично да се открие „Божествената частица“.
4. Атоми – топология [Антонов 1999:].
4.1. Топология на атома Водород – по модел на Единицата. (Точка с кръг.)
4.2. Топология на атома Бор (Хелий, Литий, Берилий, Бор) – по модел на Двоичността - кръгът се свива до „линия“. (Отрицателните частици не се движат в кръг, а по модел на една от съставляващите на Двойката.)
4.3. Топология на атома Кислород (Азот, Флуор Кислород) - по модел на Троичността. (Отрицателните частици не се движат в кръг, а по сложна крива по модел на знак Т.13.)

Таблицата може да бъде продължена с примери на ниво неорганична материя, растителен и животински свят, и на ниво човешко същество.

--------------------------------------
* Това е троичното ниво, което съответства на нашите представи за понятието „Тангра”. Знаците на българите и същността на българите произтичат от това ниво. Характерна особеност на знаците: те са троични и са отворени (няма затворени пространства), произтичат от Троичното ниво и символизират излъчване на енергия, свързано с (присъщо на) Инволюционната Йерархия. За повече подробности виж: www.za-balgarite.com
** Топология – от гръцките думи topos (място) и логос (учение, наука) – раздел от математиката, по-точно геометрията, изучаваща феномена непрекъснатост и в частност свойствата на пространството [БСЭ 26: 86].

Знаци на българите

 

Илюстрация № 4.

Знаци на българите - 30 групи; разгледани са основно в една книга [Томов 2003:] и допълнително още в две книги [Томов 2005:, Томов 2009:]. Използването на тези знаци в древността ни предоставя възможност за докосване до някои малко известни страни от миналото на българите.

Примери за използване на знаци като модел при Създаването.

Термоядрена енергия
Илюстрация № 4a
Изображение на плазма в MAST Spherical Tokamak Experiment в лабораторията на Culham в САЩ [Image-of-plasma:]. (Изображението е по модел на знак Т.27.г със знак Т.28.)
Слънчева система

Илюстрация № 5

Слънчева система [Sun-system:]. (По модел на Единицататочка/сфера с кръг/-ове; тази комбинация дава обяснение за почитта към слънцето. Все пак да отбележим, че всичко това е само видимото на физическото ниво; ние нямаме достъп до по-висшите нива.)

Снежинка

Илюстрация № 6

Фотография на снежинка [Libbrecht 1999]. (Изображението на снежинката  е представено като комбинация между разновидност Т.5.г и знак Т.7 на всяко рамо (има фотографии на много и различни снежинки, но тази представлява за нас интерес с изчистения вид на знаците). Знакът Т.5.г се явява модел, по който е създавана водата, а знакът Т.7 символизира еволюционните етапи, през които е преминала водата в процеса на еволюцията от нейното създаване преди около 4 млрд. години до нашето съвремие.)

Да си представим кръговрата на водата от изпаренията, през облаците до формирането и падането на снежинките на земята. Можем ли да осъзнаем обема информация и сложността на поцеса по образуване на снежинката в съответствие с които молекулите на водата при охлаждане последователно една след друга се подреждат във формата на комбинация от троични знаци? Не буди съмнение, че алгоритъмът по кристализацията на водата във вид на снежинки съществува някъде, но преди него би следвало да съществува моделът, по който е изработен този алгоритъм – знакът Т.5.г.

Според съвременната наука водата се появява на планетата Земя още в процеса на нейното изстиване – преди повече от 4 милиарда години (дискусионен е въпросът откъде се е появила тази вода в толкова голямо количество). В християнската религия според библията водата се появява още в първия ден на Сътворението. Този пример показва/онагледява как Космосът използва троични знаци като Модел в процеса на Създаването на планетата Земя и в частност на веществото вода – два атома водород и един атом кислород.

На Илюстрация № 4 знакът Т.5.г е показан като сума от два знака Т.2 - прав и обърнат вариант, с ъгли между рамената 60º. Но има и друг вариант.

Рисунка” върху посеви

Илюстрация № 7

Фотография на „лабиринт“ с концентрични кръгове на сегменти [lucypringle 2007: uk2007bc].

Изображението е представено като комбинация от два троични знака Т. 13 - прав и обърнат вариант (правият вариант е „изрисуван“, а обратният се формира чрез „неизрисуваните“ пространства), които формират знак Т. 5. г (символизира пълна хармония, симетрия, равновесие) с пет концентрични кръга и с точка в средата (символизират Създателя и Създаденото на няколко нива).

Папрат

Илюстрация № 8

Фотография на папрат [Любченко 2007]. (Изображението е представено чрез разновидност Т.7 като Модел при Създаването на растителния свят на четири нива: на основните клонки, основна клонка, разклонения от тази клонка и нейните разклонения (вероятно жилките на отделното листенце са пето ниво.)

Два примера за използване на изображението  топология на четириструнно взаимодействие“ на територията на България през VІ хил. пр.н.е.

 

 България, Казанлък, VІ хил. пр.н.е.

 

Илюстрация № 9

Капак. Фрагменти от керамични съдове с бялорисувана орнаментация - бяло върху бледо-червена основа. Раннонеолитна рисувана керамика. VІ хил. пр.н.е. [Николов 2002: Tabl. 169]. (Изображението е по модел на знак Т.27.д със знак Т.28 един в друг в кръг.)

 

България, Ракитово, VІ хил. пр.н.е.

 

Илюстрация № 10

Фрагменти от керамични съдове с бялорисувана орнаментация - бяло върху червена основа. Раннонеолитна рисувана керамика. VІ хил. пр.н.е. [Николов 2002: Tabl. 69]. (Усложнен вариант на знак Т.27.д със знак Т.28 един в друг и знак Т.27.а/б един в друг, всичко в кръг.)

Източници:
Антонов 1999: Владимир Антонов. Эфир. Русская теория. Липецк, 1999.
БСЭ: Большая советская энциклопедия, Москва, Советская энциклопедия, 1970-1978, Третье издание.
Каку 1999: Каку, М. Введение в теорию суперструн. Пер. с англ. Москва, Мир, 1999. URL: http://stringworld.ru/files/Kaku_M._Vvedenie_v_teoriju_superstrun.pdf
Любченко 2007: Сергей Любченко. Белорусия. Фотографии.Папоротник. URL: http://webmania.flamber.ru/photos/albums/1191080249/1191708503/
Николов 2002: Васил Николов. Раннонеолитна рисувана керамика. София, 2002.
Томов 2003: „Тангра“ – знак на българите, София: Зимек-99, 2003.
Томов 2005: По следите на знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската
държавност, София: Зимек-99, 2005.
Томов 2009: По следите на знак „Тангра“. Докосване до същността на българите, София:
Зимек-99, 2009.
Libbrecht 1999: Kenneth G. Libbrecht, Caltech. SnowCrystals.com. Designer Snowflakes -
Part One, The Art of Growing Snowflakes, Snow Stars. Page views since 1999. URL: http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/

Назад към:  Начало  или  СъдържаниеImage-of-plasma: URL: