Същност на българите

       2.5. По следите на знак „Тангра“. Докосване до същността на българите, София: 
                                Зимек-99, 2009, 96 с.

                                  2.5.2. Резюме 

        В книгата са представени някои резултати от продължаващото повече от 25 години изследване на проблемите „Същност на човека”, „Същност на българите”. Обхваната е общата част от ползвани знаци на българите, които като обективен критерий за истинност позволяват да се докоснем до същността на българите йерархично организирана многомерна, холограмна система.
        Чрез представените илюстрации със знаци на българите се онагледява българско присъствие през последните 39 000 години. Многократното им прилагане през палеолита и неолита показва съществуването на единна българска култура поне на територията на Евразия. Наличието на троични знаци в топологията (конфигурацията) на атома, във веществото вода и др. дават основание да се допусне, че някои разновидности на знак „Тангра” са ползвани като модел при Създаването.
        Ползваните знаци на българите спомагат за уточняване на въпроси като кои са знаците на българите, защо са български, какви са особеностите им в сравнение с всички останали, какъв е произходът им, каква е тяхната същност и др.
        Анализирано е информационното съдържание на знака.
        Разгледани са две страни на Системите в Космоса – пространствена и духовна йерархична организация.
        Изследването се осъществява от позициите на бъдещата Мирогледна Система.
Илюстрациите за ползвани знаци на българите са систематизирани в седем групи:
на територията на България; на територията на Русия; на различни места на планетата Земя;
знаци, символизиращи Единицата и Двойката; някои разновидности на знак „Тангра” като Модел при Създаването на планетата Земя; троични знаци от фотографии на „рисунки” върху посеви; троични знаци в топологията на атома като Модел при Създаването.
        Предлагат се отговори на някои възможни възражения.
        Изказани са съображения за смисъла на съществуването.
        Хвърля се мост към близкото бъдеще чрез актуални събития от настоящето.
        Книгата е предназначена за българите, за духовно ориентираните човешки същества. В същото време тя показва, че властващите в момента груба материалност, негативизъм и агресия са преходни – те нямат космическа (еволюционна) перспектива и на определен етап вероятно ще бъдат отстранени от живота на човешките същества, за да се разчисти пътят към духовността.


Назад към Начало или към   Съдържание