Същност на българите

     2.4. По следите на знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската 
                     държавност, София: Зимек-99, 2005, 128 с. 


                               2.4.1. Анотация

        Изследването се осъществява от позициите на Мирогледна Система на Бъдещето. Обосновава се, че древните Български Знаци като разновидности на Знак „Тангра“ са изконно български и съответстват на българската същност.
       Съпоставянето на княжеските знаци на Великите Киевски князе с Българските Знаци показва съвпадение, което свидетелства за българския произход на Рюрик и на Рюриковичи. По аналогичен начин стои въпросът и при турците. При съвременните турци се е запазил терминът „Гьок Тюрк („Gök Türk“), оригинално „Кьок Тюрк“ („Kök Türk““), който се превежда като „божествени или небесни тюрки“ и се отнася до техните предци – Огуз и Огузите. А основната част от родовите (владетелските) знаци на Огузите съвпадат с Българските Знаци, което свидетелства за техния български произход.
       Разгледани са някои паралели в отношенията между руското и българското, и между турското и българското.
       Изследването е свързано с монографията „’Тангра' – знак на българитеи цели да покаже, че съвременната ситуация в България би следвало да се разглежда като продължение на миналото, а в настоящето се формира бъдещето, което предоставя на всеки българин право за свободен избор.
      Предлага се практическа възможност за използване на Силата на Знак „Тангра“.


Назад към:  Начало  или   Съдържание