Същност на българите
 2.3. „Тангра“ – знак на българите, София: Зимек-99, 2003, 208 с. 
      
 2.3.2. Резюме

        В Първа глава от Част Първа се прави опит да се установи какво представлява  “Тангра” – необхватна за нас, човешките същества, сложност - СъСъздател на троично ниво към нашата Планетна система (като Организация на Космоса), принадлежи към Инволюционната Йерархия. Прави се изводът, че “Тангра е най-високото ниво от Космическата Йерархия, за което е спускана информация от Космоса на планетата Земя. Проследява се възникването на българите в края на Лемурийската раса и тяхното осъзнаване като принадлежност към българската общност около средата от времето на съществуване на Атлантите. По същото това време се появата “Тангра” в съзнанието на хората към като “Сила”, “Светлина”, “Духовност”, “Любов” - носител на всичко Позитивно.
         Във Втора глава се уточняват понятията “знак” и “символ”. Проследява се възникването на знак “Тангра” (като троичност) при българите. Разглеждат се няколко десетки основни графични изображения - разновидности на знак “Тангра”. Анализира се енергетиката на знака. Знак “Тангра” има само позитивно изражение.
         В Трета глава се маркират някои съображения за “геометрията” на знаците и за потенциалната информация, която се съдържа в нея.
         В Четвърта глава се представя знак “Аз” и се разкрива съдържанието му като прав и обърнат вариант. Знак “Аз” има само позитивен вариант. Човешкото “Аз” еволюира чрез “Аз съм” към “АЗ” на Създателя.
         В Пета глава се проследява графичното възникване на знак “Тангра” и знак “Аз” от знак “Равностранен кръст”. Разглежда се графичната и същностна връзка между знак “Тангра” и знак “Аз”. Осмисля се връзката между  “Тангра”, представян чрез знак “Тангра” и Христос (християнството). Констатира се спецификата на знаци от азиатски произход.
         В Шеста глава чрез много примери се онагледява универсалността на знак “Тангра” в различни области. Предлага  се осмисляне на монограма на Аспарух чрез съдържащите се в него различни разновидности на знак “Тангра”.
         В седма глава се обобщава информацията по разглежданата тема. Разкриват се различните етапи в развитието на българите чрез смяна на водещата позиция на знак “Аз” и знак “Тангра”. Предлага се обяснение на понятието “българския ген” и съдържанието му при българите.
         Обобщава се информацията за “Тангра” като същност и като знак на българите. В заключение се извежда връзката между “Тангра” и българите. Прави се обобщение и извод.
         В Първа глава на Част Втора - Приложение се прави опит да бъде разграничено понятието “Истина”, като човешко разбиране (опит за обективизиране) на определена страна от необхватната по своята сложност йерархична Космическа обективната реалност, която съществува вън и независимо от човешкото съзнание, от понятието “човешка истина”, като субективно възприемане на Земната обективна реалност, която се явява част от цялото (Космическата   обективна реалност). Представено е кратко описание на  всяка една от трите различни, относително самостоятелни, светогледни системи – религията, съвременната наука и езотеризма, които са се оформили в процеса на развитие на човешкото общество от неговото възникване. Анализът на съществуващите светогледни системи дава основание да се направи извода, че всяка една от тях представлява субективно възприемане на обективната реалност в съответствие с достигнатия етап в развитието на човешкото общество. В процеса на еволюцията съвременното човешкото общество е достигнало ниво, което настоятелно изисква качествено ново осмисляне на обективната реалност чрез възникващата нова Космическа мирогледна система, като следваща стъпка (навивка) по еволюционната спирала.
        Във Втора глава си предлага модел на Организация на Космоса като Йерархична структура на Космическата обективна реалност и въвеждане на ниво Планетна Система вместо досегашната Слънчева система. Това позволява постигане на съответствие с Йерархията в Космоса. Предлага се човешко обяснение на Космическите Създатели в йерархичната Космическа обективна реалност. Човешкото понятие Бог се разглежда като субективизирано, идеализирано, в голяма степен персонифицирано възприемане на Космическите Създатели, във връзка със създадените от човека различни религии. Такъв подход ни позволява да осмислим “обективното” място на човешките Богове в Организацията на Космоса и в Космическата Йерархия и на човешкия индивид като космическо същество.
        В Трета глава се прави опит за осмисляне на категориите “енергия” и “информация”, на техните параметри, обмен и др. Това позволя да се види в нова светлина съдържанието на човешкото понятие “материя”. Предлага се кратко описание на Космическите енергийни информационни канали за обмен на информация между Земята и Космоса; на енергийната матрица и на човешкия космически код.
        В Четвърта глава се предлагат някои “рошави” мисли като обобщение по аналогия между Космическото и човешкото.
        В Пета глава се предоставя информация за човешкото понятие “Тангра” чрез цитати от различни публикации. Спектърът на различните мнения е много широк. Изброяват се имена на богове и географски наименования, които са запазили “Тангра” в паметта на хората. 
         В Шеста глава се предлага кратко описание на публикации, свързани със знак “Аз” и “Аз съм”.
        В Седма глава се привеждат мнения на различни автори за редица разновидности на знак Тангра”. Изброяват се публикации, които имат отношение към знак “Тангра” и знак “Аз”.

      Назад към Начало или към  Съдържание