Същност на българите
2.3. „Тангра“ – знак на българите, София: Зимек-99, 2003, 208 с. 

2.3.1. Анотация 

Космосът съществува обективно. Земният разум е неделима част от Космическата разумност. Човешкото общество е еволюирало да равнище, което му позволява целенасочено изследване на Космическата реалност.
От позициите на бъдещата Космическа мирогледна система се предлага съвременно осмисляне на “Тангра” - СъСъздател на троично ниво от Инволюционната Йерархия на нашата Планетна Система. Прави се изводът, че “Тангра е най-високото ниво от Космическата Йерархия, за което е спускана информация от Космоса на планетата Земя. Проследява се връзката между “Тангра” и българите. Анализират се редица разновидности на знак “Тангра” и тяхната енергетика. Разглежда се универсалността на знак “Тангра”.
          В Част Втора като Приложение се предлага подход за преход от съвременното човешко мислене към космическото, за отваряне съзнанието на земното човешко същество към Космоса.


Назад към Начало или към  Съдържание